korp! Rotalia: www.rotalia.ee » ET » Rotalia fondid » SA Rotalia Fond » Nõukogu

Sihtasutuse nõukogu

  • Peeter Einola
  • Alvar Soosaar
  • Andres Salu
  • Oliver Lukason
  • Indrek Pajumaa
  • Kaur Kivirähk
  • Margus Sarapuu
  • E-post: fond.noukogu@rotalia.ee

 

Vastavalt sihtasutuse põhikirjale nõukogu:

1) korraldab sihtasutuse tegevust;

2) sõlmib kokkuleppeid annetuste vastuvõtmise kohta;

3) määrab vara haldamise põhimõtted ning annab juhatusele volitused vastavate lepingute sõlmimiseks;

4) otsustab toetuste jagamise või määrab toetuste otsustamise komisjoni teatud toetuste osas;

5) teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle;

6) esitab kord aastas asutajale aruande Sihtasutuse tegevuse kohta ning teavitab viivitamata asutajaid Sihtasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ning muudest Sihtasutuse tegevusega seotud olulistest asjaoludest;

7) nimetab Sihtasutuse audiitori ja määrab audiitori tasustamise korra;

8) kinnitab raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande;

9) valib enda liikmete hulgast nõukogu esimehe;

10) valib juhatuse liikmed.

Leidsid kirjavea? On soovitusi selle lehe kohta? Võta ühendust veebimeistriga.