korp! Rotalia: www.rotalia.ee » ET » Rotalia fondid » SA Rotalia Fond » Annetuste põhimõtted

Annetuste tegemise põhimõtted

1. Rotalia Arengufond

See on sihtasutuse üks olulisemaid allfonde, kuhu koondatakse kõik ühekordsed ja regulaarsed annetused. Samuti tegi 2007. aasta kevadel ülemaailmne vilistlaskogu esindajate kogu otsuse, et 50% kõigist Rotaliale mitte-sihtotstarbelistest tehtud annetustest suunatakse samuti arengufondi.

Sellest allfondist toetuste maksmise sihiks on kõik, mis seotud Rotalia ettevõtmistega ja aitab kaasa Rotalia arengule nii kodu kui välismaal. Sellest fondist toimub toetuste maksmine ainult sihtasutuse nõukogu otsuste alusel.

Arengufondi toetuste maksmise eeskujuks võiks tuua vil! vil! Toivo Klaari ja Indrek Orot, kes regulaarselt toetavad arengufondi summaga 100 kr/kuus ja nii juba mitmete aastate vältel. Samuti vil! Jüri Kraavi, kes analoogiliselt toetab aastapõhiselt. Vaata täielikku toetajate nimekirja.

2. Nimelised allfondid eraisikutelt või firmadelt, summa alates 500 000 kr.

Allfondi miinimummäär kinnitatud sihtasutuse nõukogu poolt.

Nimelised allfondid luuakse koostöös annetajatega. Summa võib fondile üle kanda ühekordselt või pikema perioodi vältel osamaksudena. Allfond avatakse kui saab täidetud allfondi jaoks nõutav alammäär. Võimaliku kahtluse korral peab annetaja suutma tõestada vara legaalsust.

Kõik allfondist tehtavate toetuste ja avalikkusele mõeldud teavitamise tingimused fikseeritakse allfondi statuudis kirjalikult.

3. Pärandused

Sõltuvalt päranduse mahust ja pärandaja soovist teeb sihtasutuse nõukogu otsuse, kas luuakse omaette allfond nn mälestusfond või liidetakse vastav vara Rotalia Arengufondiga.

4. Erifondid

Siin oleks tegemist juhtumitega kui sihtasutusele antakse üle kinnisvara või konkreetselt teatud tuluühingute osakud (võlakirjad, patendid jm) ja peetakse otstarbekaks vara säilitamist üleantaval kujul. Otstarbekuse üle otsustab sihtasutuse juhatus ja teeb vastava ettepaneku nõukogule. Erifondist toimub toetuste väljamaksmine konkreetse vara pealt teenitud tulult. Loomulikult arvestatakse nagu kõigi teistegi allfondide puhul annetaja soovidega.

Konkreetse varaga seotud halduskulud peavad olema väiksemad kui sellelt teenitav tulu. 

5. Tuluüritused

Sihtasutusel on õigus korraldada ühekordseid või regulaarselt toimuvaid tuluüritusi, millelt teenitav tulu suunatakse põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks

  • tuluõhtute, oksjonite ja muu korraldamine,
  • sõlmida lepinguid äriühingutega, et mingi % ühe ühiku toote müügi pealt laekuks sihtasutusele.
Leidsid kirjavea? On soovitusi selle lehe kohta? Võta ühendust veebimeistriga.